Procedura składania wniosków

Ogólne informacje na temat wyboru odpowiedniej procedury składania wniosków w zależności od trybu zarządzania i programu, w ramach którego składa się wniosek.

W każdym zaproszeniu do składania wniosków lub ofert określone są osobne kryteria, wymagania i etapy. Przebieg procesu składania wniosku jest opisany w zaproszeniu.

Po ustaleniu, że wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w danym zaproszeniu konieczna może być rejestracja w specjalnej bazie danych – informacje na temat tego, czy należy to zrobić – a jeśli tak, to w jaki sposób – będą zawarte w wytycznych dotyczących tego zaproszenia. Dobrym rozwiązaniem może być również znalezienie partnera.

Przygotowanie i złożenie wniosku zajmie trochę czasu, więc najlepiej zacząć ten proces z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkie potrzebne dokumenty i wzory będą wymienione w wytycznych dotyczących wybranego zaproszenia – należy ściśle stosować się do zawartych w nich instrukcji. W przeciwnym wypadku instytucja zamawiająca może zdyskwalifikować wniosek jako niedopuszczalny.

Aby otrzymać finansowanie unijne, należy postępować zgodnie z określonymi przepisami i procedurami. Nie da się tego uniknąć – chodzi o zagwarantowanie, że każde euro zostanie wydane w sposób przejrzysty i prawidłowy, z korzyścią dla obywateli Unii. UE stale pracuje również nad uproszczeniem i unowocześnieniem przepisów budżetowych oraz nad zapewnieniem obywatelom dostępu do środków UE umożliwiających im realizację ich pomysłów.

Aby wniosek został rozpatrzony, musi być kompletny, zwięzły i złożony w terminie za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków.

Programy finansowane ze środków UE są realizowane w ramach jednego z trzech możliwych trybów zarządzania: bezpośredniego, dzielonego lub pośredniego. Procedura składania wniosków różni się w zależności od trybu i programu, w ramach którego składa się wniosek.

Zarządzanie bezpośrednie

Procedura składania wniosków odbywa się za pośrednictwem portalu Komisji Europejskiej o finansowaniu i przetargach. W przypadku zarówno dotacji, jak i przetargów procedura składania wniosków zazwyczaj obejmuje: znalezienie zaproszenia, którego kryteria kwalifikacji można spełnić, znalezienie partnera projektu, założenie konta w portalu, zarejestrowanie swojej organizacji i złożenie wniosku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w portalu o finansowaniu i przetargach.

Zarządzanie dzielone

Administracje państw członkowskich są odpowiedzialne za procedury kwalifikacji i wyboru, a także za monitorowanie i zarządzanie, w tym w zakresie płatności.

Państwa członkowskie muszą zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które określa wspólne ramy prawne dla ośmiu funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 • Fundusz Spójności;
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus;
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz fundusze, które są nowe w stosunku do lat 2014–2020:
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji;
 • Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz oraz
 • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej regionalnych i krajowych organów finansujących w ramach budżetu UE na lata 2014–2020. Strona internetowa zawierająca wykaz punktów kontaktowych we wszystkich państwach członkowskich, w tym informacje dotyczące finansowania z programów w ramach budżetu UE na lata 2021–2027, jest w przygotowaniu.

Zarządzanie pośrednie

W przypadku wniosków o przyznanie środków zarządzanych przez partnera wykonawczego w trybie zarządzania pośredniego należy postępować zgodnie z procedurą składania wniosków określoną przez tego partnera wykonawczego – będzie on pełnił rolę instytucji zamawiającej. Na stronie internetowej partnera wykonawczego należy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi procedury składania wniosków.

Poniżej przedstawiono wykaz stron internetowych przykładowych partnerów wykonawczych, którzy przyznają środki unijne w ramach zarządzania pośredniego.

Organizacje międzynarodowe

 • rodzina Narodów Zjednoczonych (ONZ);
 • Bank Światowy;
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW);
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR);
 • Rada Europy;
 • Afrykański Bank Rozwoju;
 • Azjatycki Bank Rozwoju;
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • Międzynarodowy Komitet i Federacja Czerwonego Krzyża.

Wyspecjalizowane organy unijne

 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

Agencje zdecentralizowane

Agencje zdecentralizowane przyczyniają się do wdrożenia polityki UE poprzez wykonywanie zadań technicznych i naukowych. Ułatwiają współpracę pomiędzy UE i władzami krajowymi poprzez gromadzenie i udostępnianie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Należą do nich np.:

 • Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);
 • Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust);
 • Europejska Agencja Środowiska (EEA);
 • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);
 • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA);
 • Europejska Agencja Leków (EMA);
 • Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE);
 • Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB);
 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Wspólne przedsięwzięcia (partnerstwa publiczno-prywatne)

 • Inicjatywa na rzecz Bioprzemysłu;
 • Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”;
 • Wspólne przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”;
 • Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych;
 • Fusion for Energy;
 • Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych;
 • SESAR;
 • Shift2Rail;
 • Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC).

Organy krajowe

Państwa członkowskie wyznaczają określone organy do celów realizacji konkretnych programów UE lub zarządzania możliwościami finansowania ze środków unijnych. Są nimi np.:

 • agencje krajowe programu Erasmus+;
 • organizacje działające w dziedzinie rozwoju i współpracy, z którymi Komisja podpisała umowę ramową, takie jak Agence Française de Développement (AFD), Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lub Swedish International Development Cooperation Agency (Sida);
 • krajowe banki prorozwojowe zaangażowane we wdrażanie Funduszu InvestEU.

Jak zostać partnerem wykonawczym

Podmioty lub osoby, które chcą pracować w ramach zarządzania pośredniego, muszą należeć do określonych kategorii zdefiniowanych w rozporządzeniu finansowym, w którym ustanowiono ramy korzystania z budżetu Unii. Przed uzyskaniem takiego pozwolenia muszą również przeprowadzić ocenę ex ante swoich systemów, zasad i procedur, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie przyznanymi im środkami unijnymi.

Więcej informacji

Źródło: Komisja Europejska