Program „Horyzont 2020” – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) – akt prawny skończył obowiązywać i został zastąpiony przez rozporządzenie dot. Horyzontu Europa. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 lutego 2023 r. Horyzont 2020” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji na lata 20142020, którego budżet wynosił prawie 80 mld euro. Ogólne cele programu „Horyzont 2020” to:

  • pomoc UE w budowaniu gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach;
  • promowanie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią „Europa 2020” i innymi politykami UE oraz
  • utworzenie i wspieranie europejskiego jednolitego rynku badań, innowacji i technologii (Europejskiej przestrzeni badawczej).
W tym celu Komisja zamierzała wykorzystać dodatkowe środki finansowe na badania, rozwój i innowacje w całej UE, mając na celu zwiększenie do 2020 r. inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3 % produktu krajowego brutto. Program „Horyzont 2020” miał w szczególności na celu:
  • wzmocnienie bazy naukowej U;
  • wspieranie przywództwa technologicznego i zdolności innowacyjnych w sektorze prywatnym zadbanie o to, by w dziedzinie badań naukowych i innowacji zwrócono większą uwagę na wyzwania społeczne oraz
  • zwiększenie poziomu koordynacji transgranicznej, która była zbyt niska.
Komisja zamierza zakończyć ocenę końcową programu „Horyzont 2020” do końca 2023 r.
W ramach przedmiotowej inicjatywy analizowane są wyniki i skutki całego programu „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji w latach 2014–2020. Ocenę przeprowadza się, aby pomóc we wdrażaniu obecnych unijnych środków dotyczących badań naukowych i innowacji oraz w opracowaniu przyszłych środków. Stanowi ona również realizację obowiązku prawnego Komisji, polegającego na wyjaśnieniu sposobu wydatkowania środków publicznych.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Program-Horyzont-2020-ocena-koncowa_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Program-Horyzont-2020-ocena-koncowa/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska