Program „Horyzont Europa” – ocena śródokresowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 lipca 2022 r.

Horyzont Europa” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji na lata 20212027, którego budżet wynosi 95,5 mld euro. Ma on wspierać przemiany społeczne, gospodarcze, cyfrowe i środowiskowe, których UE musi dokonać, aby sprostać stojącym przed nią wyzwaniom. Program „Horyzont Europa” ma być bardziej strategiczny i ukierunkowany na oddziaływanie, ze szczególnym naciskiem na cele i działania, których państwa członkowskie działające w pojedynkę nie są w stanie zrealizować.
Ogólne cele programu „Horyzont Europa” to:
  • oddziaływanie pod względem naukowym, technologicznym, gospodarczym i społecznym;
  • budowanie silniejszej bazy naukowej i technologicznej dla UE;
  • zwiększenie konkurencyjności UE;
  • stawianie czoła globalnym wyzwaniom, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadami Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Porozumienia paryskiego oraz;
  • wzmacnianie Europejskiej przestrzeni badawczej.
Inicjatywa ta ma na celu ocenę pierwszych wyników działań w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzonych w ramach programu „Horyzont Europa” i finansowanych przez UE w latach 2021–2023. Ocenie poddane zostaną wszystkie aspekty programu, w tym:
  • partnerstwa
  • misje
  • Europejski Instytut Technologii.
Ocena ta, wymagana na mocy rozporządzenia 2021/695 (art. 52), pomoże w opracowaniu przyszłych unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje.
Komisja zamierza przeprowadzić ocenę śródokresową programu „Horyzont Europa” do końca 2024 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Program-Horyzont-Europa-ocena-srodokresowa_pl