Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE  – na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 kwietnia 2023 r. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) jest jednym z programów szczegółowych w ramach unijnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 20072013, który został ustanowiony decyzją 1639/2006/WE. Był on kontynuacją wcześniejszych programów UE w dziedzinie konkurencyjności (wieloletni program na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości), innowacji (szósty program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego) oraz ekoinnowacji (LIFE III, Instrument Finansowy na rzecz Środowiska). Dysponując budżetem w wysokości około 2,2 mld EUR, EPI ułatwił dostęp do finansowania dla nowo powstających i rozwijających się MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), zachęcał do inwestowania w działalność innowacyjną i promował wszelkie formy innowacji. Wspierał również współpracę transgraniczną w zakresie kultury przedsiębiorczości i jej promowanie.
Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (2007–2013) był częścią szerszego pakietu środków UE mających pomóc małym przedsiębiorstwom w całej UE w utrzymaniu konkurencyjności w obliczu wyzwań związanych z globalizacją. W szczególności pomógł on tym przedsiębiorstwom uzyskać finansowanie na rozpoczęcie działalności i rozwój, a także zapewnił im wsparcie w zakresie innowacji. W ramach tej oceny przeanalizowane zostaną skutki programu.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2106-Program-na-rzecz-przedsiebiorczosci-i-innowacji-EIP-ocena_pl

Źródło: Komisja Europejska