Projekt autopoprawki do Rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 – JST, nauczyciele

Uprzejmie informujemy, że do Sejmu RP został skierowany projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W autopoprawce do projektu zaproponowano zwiększenie wysokości wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela wskaźnikiem 1,02308, gwarantując tym samym wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 33%, tj. o 1 576,72 zł. Zaproponowano zwiększenie limitu na 2024 r. określonego w art. 137 w ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  z 275 mln do 358 mln zł. Zaproponowano  w przypadku uczniów, którzy korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego przepis wyłączający stosowanie mechanizmu zwiększającego poziom dotacji w celu ochrony budżetów JST. Proponuje się zwiększenie limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli. Zaproponowano skreślenie przepisu, który zawieszał na 2024 r. wypłatę części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, co umożliwi ustalenie i przekazanie do samorządów należnej im części subwencji. Zasadnym jest utrzymanie w 2024 r. zawieszenia wypłat dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), wobec wprowadzenia ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, kompleksowych mechanizmów osłonowych w zakresie kosztów energii na 2024 r. dla gospodarstw domowych. Dodatek energetyczny nie był również wypłacany w 2023 r. i nie stanowił istotnego wsparcia dla odbiorców energii. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380051 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 stycznia 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl – ostatnia faza konsultacji.