Projekt rozporządzania MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Celem powstania rozporządzenia jest stworzenie programu pomocowego regulującego zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie infrastruktury lokalnej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (RP 2021-2027). W perspektywie 2014-2020 pomoc na tego typu projekty była udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1208) lub jako pomoc de minimis. Ponieważ projekty zakładające działania dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury lokalnej będą realizowane również w ramach RP 2021-2027, dlatego też konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy w tym zakresie. Celem przedmiotowej regulacji jest umożliwienie wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego województw przez wsparcie przedsiębiorców realizujących inwestycje z zakresu infrastruktury lokalnej.

Projekt ma na celu zapewnienie podstawy prawnej do udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 16 regionalnych programów na lata 2021-2027 na podstawie rozporządzenia nr 651/2014 umożliwi udzielanie pomocy przedsiębiorcom (tj. podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc będzie udzielana w formie dotacji, pożyczki, gwarancji lub poręczenia. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji będzie stanowiło jeden z elementów wdrażania regionalnych programów na lata 2021-2027.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364708

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.