Projekt rozporządzania MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzania Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, ma na celu uchylenie przepisów nakładających obowiązki na zlikwidowaną z dniem 1 lipca 2020 r. Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadania zostały przejęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322 i 374).

Zważywszy na szczególny charakter uchylanych przepisów w ich miejsce zastosowanie znajdują przepisy ogólne przewidziane w tym rozporządzeniu, kształtujące sytuację prawną podmiotów niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanymi przez niego oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364707

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.