Projekt rozporządzenia MAP i MC w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji w sprawie reklamacji za niewykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie procedury składania reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonanie usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 2 ust. 8 tejże ustawy, mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych w obrocie krajowym, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i adresata, zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, oraz sposób świadczenia tych usług.

Rozporządzenie oddziałuje pozytywnie na przedsiębiorców, gdyż uregulowanie postępowania reklamacyjnego zabezpiecza ich interesy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342500

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 25 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.