Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach KPO i ZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podstawą do wydania rozporządzenia przez Ministra Aktywów Państwowych jest art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412). Projektowane rozporządzenie, regulujące warunki udzielania pomocy finansowej (pomocy publicznej), będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Umożliwi ono udzielanie pomocy w ramach pomocy inwestycyjnej na ograniczenie konsumpcji energii końcowej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie efektywności energetycznej procesów przemysłowo-produkcyjnych przedsiębiorstw, obniżenie emisyjności przedsiębiorstw przemysłowych, w tym przedsiębiorstw sektora energetycznego, wzrost udziału niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) oraz niskoemisyjne i wydajne wykorzystanie wytworzonej energii. Projektowane rozporządzenie zapewni zgodność pomocy publicznej udzielanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania B1.2.1 „Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych” z prawem unijnym regulującym rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej w obszarze pomocy państwa, a tym samym umożliwi efektywne wykorzystywanie środków europejskich. W projekcie rozporządzenia określono m.in.: – beneficjentów wsparcia, którymi są duże przedsiębiorstwa; – szczegółowo listę kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji w formie pożyczek – są to koszty inwestycji niezbędne i propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372754 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.