Projekt rozporządzenia MAP w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Celem projektowanego rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) jest ustanowienie podstawy prawnej dla udzielania pomocy finansowej, w tym pomocy publicznej jako elementu systemu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji dużych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Projektowane rozporządzenie zapewni zgodność pomocy publicznej udzielanej przez MAP w ramach działania A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację z prawem unijnym regulującym rynek wewnętrzny w Unii Europejskiej w obszarze pomocy państwa, a tym samym umożliwi efektywne wykorzystywanie środków europejskich. Rozporządzenie określa, że pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. Warunek ten stanowi realizację normy określonej w art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 651/2014. W § 5  projektu wskazano podmioty udzielające pomocy tj. instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji, w § 6 projektu wyszczególniono podmioty, którym może zostać udzielona pomoc publiczna, forma pomocy oraz warunki jej udzielenia. W § 7 projektu rozporządzenia określono szczegółowo listę kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014. Są to m.in. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także koszty płacy. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wniesienia wkładu finansowego zgodnie z art. 14 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014 oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367106 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.