Projekt rozporządzenia MC w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu KPO, i tym samym jest jednym z kamieni milowych niezbędnych do osiągnięcia w ramach KPO w terminie do końca 2022 roku. Projekt rozporządzenia wydawanego przez Ministra Cyfryzacji stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884), tzw. „Megaustawa”.  Stosownie do art. 29 ust. 1 Megaustawy zebranie wskazanych powyżej danych umożliwi Prezesowi UKE sporządzenie dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, a także bieżące aktualizowanie tej inwentaryzacji. Inwentaryzacja prowadzona jest na podstawie danych przekazywanych przez: państwowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648), – jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w zakresie telekomunikacji, w formie niewyodrębnionej w ramach ich osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji, – podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Celem regulacji jest zapewnienie kompletnego źródła danych dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu, o pokryciu istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowej transmisji danych oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, a także o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364208 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.