Projekt rozporządzenia MC w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 857 oraz z 2023 r. poz. 497) zmienionego na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497). W rozporządzeniu określa się sposób sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum i jego wzór, a także sposób aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, co jest niezbędne dla organizacji referendum ogólnokrajowego. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest automatyczne tworzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, tak jak ma to miejsce w przypadku spisów wyborców sporządzanych na okoliczność wyborów. Sporządzenie takiego spisu poprzedzone będzie oznaczeniem w Centralnym Rejestrze Wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze referendum ogólnokrajowego na które spisy będą miały być wygenerowane. Powyższe uzasadnione jest faktem, że zgodnie z art. 165 w zw. z art. 187 § 1 Kodeksu wyborczego to właśnie Państwowa Komisja Wyborcza, obsługiwana przez Krajowe Biuro Wyborcze sprawuje nadzór nad prawidłowością aktualizowania CRW oraz sporządzaniem spisów wyborców, a tym samym również spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Stosowne odesłanie do odpowiednich regulacji zawartych w Kodeksie wyborczym wynika również i w tym przypadku z treści art. 9 ust 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym. Na każdej stronie spisu będzie pojawiać się informacja dla jakiego obwodu w danej gminie/mieście/dzielnicy i na jakie referendum spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest sporządzany oraz wiersze, w które wpisane będą dane osób uprawnionych do udziału w referendum, w zakresie o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – – Kodeks wyborczy. Spis zostanie utworzony inicjalnie w 44 dniu przed dniem referendum. Zgodnie bowiem z art. 13 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zmiany w podziale na stałe obwody głosowania mogą być dokonywane do 45 dnia przed dniem wyborów. Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum powstaną zatem w momencie, gdy obwody głosowania nie zmienią już swoich granic. Podstawę odesłania do przepisów Kodeksu wyborczego stanowi w tym przypadku art. 9 ust 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym. Gminy sporządzają spisy osób uprawnionych do udziału w referendum.  Kierownicy zakładów przez których należy rozumieć dyrektora podmiotu leczniczego. sporządzają wykazy osób przebywających w nich w dniu referendum. Na podstawie wykazów sporządzane są przez gminy spisy dla obwodów odrębnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 857 oraz z 2023 r. poz. 497) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374555/katalog/12991254#12991254 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 sierpnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.