Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) upoważniające ministra właściwego do spraw informatyzacji do rozszerzenia zakresu urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, przy uwzględnieniu potrzeby harmonijnego gospodarowania częstotliwościami, określając: warunki używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, w tym w szczególności zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, maksymalną moc promieniowaną lub maksymalne natężenie pola magnetycznego oraz obszar używania tych urządzeń, a także rodzaje służb radiokomunikacyjnych. Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie szeregu zmian w obowiązującym rozporządzeniu, polegających przede wszystkim na aktualizacji katalogu urządzeń, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Dodatkowe zmiany polegają między innymi na aktualizacji określeń, oznaczeń, skrótów i symboli używanych w rozporządzeniu i załącznikach do tego rozporządzenia. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w załączniku nr 12 dotyczącym urządzeń ziemskich stacji satelitarnych działających w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369000 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.