Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowy model kształcenia doktorantów – kształcenie w szkołach doktorskich. Szkoły te mogą być tworzone samodzielnie albo wspólnie przez uprawnione podmioty. Jakość kształcenia w szkole doktorskiej będzie natomiast podlegała ewaluacji przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, zwaną dalej „Komisją”. Będzie to niezależna, zewnętrzna ocena jakości kształcenia doktorantów. W przypadku jej negatywnego wyniku podmiot prowadzący szkołę doktorską utraci możliwość jej prowadzenia z końcem roku akademickiego, w którym ocena stanie się ostateczna.

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy uszczegółowienia ogólnych kryteriów ewaluacji, określonych w ustawie. Dzięki określeniu szczegółowych kryteriów ewaluacji zespoły oceniające powołane przez przewodniczącego Komisji otrzymają narzędzia do jej właściwego przeprowadzenia. Ze względu na specyfikę kształcenia w poszczególnych szkołach doktorskich szczegółowe kryteria ewaluacji zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu są określone w sposób możliwie uniwersalny tak, aby pozostawić zespołom oceniającym możliwość dokonania oceny z uwzględnieniem tej specyfiki. Celowi temu ma służyć rezygnacja z określenia jednolitych dla ogółu szkół doktorskich parametrów ilościowych na rzecz oceny jakościowej i eksperckiej. W projektowanym rozporządzeniu określono również sposób przeprowadzenia ewaluacji, co jest niezbędne dla zapewnienia jej prawidłowego przebiegu. Wskazano zadania Komisji, w tym jej przewodniczącego, i zespołu oceniającego, w tym jego przewodniczącego, jak również podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Określono kolejność i terminy dokonania odpowiednich czynności.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342754
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 14 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.