Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

W projektowanym rozporządzeniu ustanawia się program „Rozwój czasopism naukowych” i określa się ww. elementy niezbędne do jego realizacji: podmioty uprawnione do udziału w programie, szczegółowe warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu, a także warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis w ramach programu, w tym przeznaczenie pomocy, szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, sposób kumulowania pomocy, maksymalne wielkości pomocy, maksymalną intensywność pomocy, a także szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy, w raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i w raporcie z wykorzystania środków finansowych.

Celem programu jest stworzenie krajowym wydawcom czasopism naukowych warunków do rozwoju i uczestnictwa w międzynarodowym obiegu naukowym. Niezbędnym warunkiem tego rozwoju jest wsparcie finansowe m.in. działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co umożliwia zachowanie światowych standardów w tym zakresie i utrzymanie się w międzynarodowym obiegu naukowym. Program ma na celu umożliwienie wydawcom realizacji opracowanej strategii rozwoju, w ramach której będą mogli m.in. rozbudować listy recenzentów o nowych, cieszących się międzynarodową sławą, poszerzać radę redakcyjną czasopisma o nowych redaktorów zagranicznych, czy poprawić swoją pozycję w obiegu międzynarodowym przez zwiększenie występowalności w międzynarodowych bazach czasopism naukowych, co będzie miało znaczący wpływ na upowszechnianie wyników badań naukowych i zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341803
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 18 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.