Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie ustala podział określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach (w tym liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej, objętych wychowaniem przedszkolnym).

W projekcie rozporządzenia wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • wprowadzono wskaźniki: zwiększające i zmniejszające w zakresie uczniów liceum, technikum i szkoły podstawowej. Zmiana jest związana m. in. ze zwiększoną liczbą absolwentów klas VIII szkoły podstawowej (dzieci, które wcześniej rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w związku z tzw. „reformą 6-latka”, oraz którzy od września 2022 r. rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych;
  • zmieniono sposób naliczania wagi wiejskiej w ten sposób, że powiązano dotychczasową wagę z tzw. wskaźnikiem zamożności JST;
  • podniesiono wagę dotyczącą uwzględnienia zamożności i wielkości szkoły z poziomu 0,15 na 0,25;
  • zmieniono finansowanie szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w taki sposób, że zwiększone zostały środki naliczane na podstawie zdanego przez ucznia lub słuchacza egzaminu zewnętrznego a zmniejszone zostały środki naliczane za uczestnictwo w zajęciach; jest to kontynuacja rozwiązania wprowadzonego w poprzednich latach;
  • zmieniono sposób naliczania niektórych wag do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dotyczących: szkół w podmiotach leczniczych, domów wczasów dziecięcych;
  • zwiększono wartości wagi naliczanej na uczniów w oddziałach przygotowawczych z 0,3 na 0,4;
  • zwiększono wartość wagi naliczanej na wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych z wartości 6,5 na 7,8;
  • zmieniono sposób uwzględniania liczby etatów nauczycieli do wskaźnika Di, w taki sposób, że do etatów subwencyjnych (nauczyciel dyplomowany) wliczone zostały osoby niebędące nauczycielami zatrudnione na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  • zmieniono wartości wskaźnika wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi Wr z 0,20 na 0,25;


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353074
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.