Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. poz. 577 i 739). Projektowane rozporządzenie określa nowe formularze na 2022 r., które nie przewidują już różnych kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2021/2022 w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 w części III – w przeciwieństwie do kwot refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, które były różne w zależności od tego, czy wydatki były dokonane przez szkoły odpowiednio w 2020 r. albo w 2021 r., czyli przed dokonaniem weryfikacji maksymalnych kwot dotacji oraz po dokonaniu tej weryfikacji, która została dokonana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137).

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2022 r. mogą wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2022 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas III i VI szkół podstawowych. Ponadto szkoły mogą wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2020 r. i 2021 r., w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2020 r., maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – wynosi 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne, wynosi:
  1. 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  2. 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  3. 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 9 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354103/katalog/12835573#12835573

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 3 stycznia 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.