Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego. Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 141c ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846). W projektowanym rozporządzeniu zostały określone warunki udzielania pomocy na wsparcie realizacji inwestycji A2.4.1 – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego przewidzianej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projektowane rozporządzenie przewiduje, iż podmiotem udzielającym pomocy będzie Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Beneficjentami, czyli ostatecznymi odbiorcami wsparcia w rozumieniu art. 14la pkt 6 ustawy, będą mogli być przedsiębiorcy będący uczelniami publicznymi albo podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, posiadający status organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę oraz spółki, o których mowa w art. 150a i art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także grupy złożone z ww. przedsiębiorców. Dofinansowanie wybranych przedsięwzięć w ramach Inwestycji stanowiące pomoc będzie przeznaczone na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej, która zostanie wykorzystywana do osiągnięcia celów w obszarach istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju gospodarki Polski. Wsparciem w ramach tego schematu pomocowego będą objęte także szkolenia niezbędne do nabycia umiejętności związanych z efektywnym wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej na potrzeby badań naukowych, prac rozwojowych i współpracy z przemysłem. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366904 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.