Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 12 ustawy z dnia ……… 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z poszczególnych przedmiotów, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), które powinien posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, uwzględniając szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W art. 11 ustawy z dnia …2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przesądzono, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych dla tego egzaminu, z poszczególnych przedmiotów, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności wybranych spośród wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn.zm.). Podstawą prawną do określenia wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 stanowi art. 12 ustawy z dnia …2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przy czym, zgodnie z wytyczną zawartą we wspomnianym przepisie, minister określając te wymagania uwzględnia szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wirusem SARSCoV-2.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin maturalny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzany dla:

1) absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i ponadpodstawowych szkół średnich (w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024),

2) absolwentów pięcioletniego technikum (w roku szkolnym 2023/2024),

3) absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2023/2024).


Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359355
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.