Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia dotyczą:

  • uznawania na potrzeby ewaluacji za artykuły naukowe również artykułów recenzyjnych opublikowanych w latach 2017 i 2018 w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.); dzięki wprowadzonej zmianie artykuły te będą mogły zostać uwzględnione w ewaluacji, a ich całkowita wartość punktowa zostanie ustalona zgodnie z punktacją przypisaną w tym wykazie czasopismu naukowemu, w którym artykuł recenzyjny został opublikowany;
  • ujednolicenia sposobu ustalania całkowitej wartości punktowej monografii naukowych opracowywanych w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych oraz redakcji naukowych takich monografii; proponowana zmiana pozwoli na ujednolicenie premii za autorstwo monografii naukowej niezależnie od tego, czy jej całkowita wartość punktowa wynosi 200, czy 80 pkt – w każdym przypadku wartość ta zostanie zwiększona o 50% (dotychczas punktacja za autorstwo takiej monografii naukowej była zwiększana o 50% w przypadku, gdy jej całkowita wartość wynosiła 200 pkt i o 25% gdy wynosiła 80 pkt); wprowadzono także – obok dotychczasowego zwiększenia dla monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa ujęte na II poziomie wykazu sporządzonego przez ministra – zwiększenie punktacji za redakcję naukową pozostałych monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji w ramach ww. dyscyplin naukowych; zaproponowane rozwiązania zapewnią odpowiednio wysoką punktację za te osiągnięcia naukowe w ramach ww. dyscyplin naukowych;
  • zmiany w zakresie ustalania punktacji za przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami oraz przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki; dotychczasowy limit punktów za te osiągnięcia, wynoszący 10-krotność liczby N, zostanie podwyższony do 20-krotności liczby N, co pozwoli na uwzględnianie w ewaluacji w większym stopniu dorobku wynikającego z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz usług badawczych, a zatem osiągnięć umożliwiających praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej;
  • doprecyzowania, jakie usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki są osiągnięciem uwzględnianym w ewaluacji, co pozwoli wykluczyć wykazywanie do celów ewaluacji usług o charakterze odtwórczym, standardowych czynności diagnostycznych, pomiarowych itp.;
  • modyfikacji sposobu określania zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych; Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki będzie rekomendował ministrowi propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B
    w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, natomiast ustalanie zestawów tych wartości będzie kompetencją ministra; zestawy wartości referencyjnych są istotnym elementem polityki naukowej państwa, dlatego też minister, który odpowiada za realizację tej polityki, powinien mieć realny wpływ na ich określenie; konsekwencją proponowanej zmiany będzie również odpowiednia modyfikacja załącznika nr 2 do rozporządzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349001

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Istnieje także możliwość wysłania opinii wprost do MEiN w terminie do dnia 28 lipca 2021 r., na adres: legislacja.nauka@mein.gov.pl (z podaniem w tytule wiadomości znaku pisma: DPSW-ZLN.0230.9.2021.AL)