Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Celem projektu jest doprecyzowanie przepisów nowelizowanego rozporządzenia w zakresie, w jakim określają podmioty obowiązane do wypłacania nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby w przypadku nagrody przyznanej na wniosek – zarówno nagrody indywidualnej, jak i zespołowej – nagroda ta była wypłacana przez podmiot, którym kieruje wnioskodawca, tj. podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie ustawy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności albo inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły).

W związku z proponowanym przeniesieniem obowiązku wypłaty nagrody na podmiot kierowany przez wnioskodawcę przewiduje się również rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów obowiązanych do wypłaty nagród i włączenie do niego również innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy, tj. prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Należy zaznaczyć, że w dotychczasowym stanie prawnym nagrody dla osób zatrudnionych w tych podmiotach były wypłacane przez ministra (§ 10 ust. 4 zdanie pierwsze nowelizowanego rozporządzenia).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348853
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.