Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.   Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)  polega na wprowadzeniu obowiązku zwolnienia ucznia branżowej szkoły I stopnia lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą, z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego po spełnieniu określonych warunków (dodawany § 5b zmienianego rozporządzenia).   Uregulowano także przypadek ucznia branżowej szkoły I stopnia, realizującego dotychczas naukę zawodu jako młodociany pracownik, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy w nauczanym zawodzie, a nie ukończył szkoły i powtarza klasę.   Ponadto wprowadza się zmianę porządkującą polegającą na dodaniu w zmienianym rozporządzeniu § 5a. Zgodnie z art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362151 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.