Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmiany nazw oraz symboli kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik gazownictwa z „BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” i „BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na „BUD.28. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” i „BUD.29. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”.

Projektowane rozporządzenie przewiduje również zmianę w zawodzie technik spawalnictwa dotyczącą dodania kwalifikacji „MEC.04. Montaż systemów rurociągowych” wyodrębnionej w zawodzie monter systemów rurociągowych, jako kolejnej kwalifikacji będącej pierwszą kwalifikacją wyodrębnioną w zawodzie technik spawalnictwa.

Ponadto projektowane rozporządzenie zakłada, że:

  • dla zawodu technik geolog przyporządkowanego do branży górniczo-wiertniczej ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra właściwego do spraw środowiska;
  • dla zawodów wiertacz i technik wiertnik przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej, obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, zamiast ministra właściwego do spraw środowiska;
  • dla zawodów operator maszyn leśnych i technik leśnik przyporządkowanych do branży leśnej ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, zamiast ministra właściwego do spraw środowiska.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344203
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 31 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.