Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.   Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zgłaszanej przez dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe potrzeby zmiany wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonego dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego z 6 dni do 10 dni, co powinno przyczynić się m.in. do usprawnienia przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie w przypadku szkół i placówek funkcjonujących w zespołach. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym dyrektor branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i centrum kształcenia zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, będzie mógł, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni, podobnie jak w przypadku dyrektora technikum. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362051 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.