Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 204).

Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie zmian mających na celu:

1) określenie podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego);
2) określenie nowej dodatkowej umiejętności zawodowej: „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego” w zakresie zawodów przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, i technik weterynarii oraz zawodów przyporządkowanych do branży ogrodniczej: ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu.

Ponadto w zmienianym rozporządzeniu, w podstawach programowych kształcenia w zawodach, w których jest przewidziane kształcenie w branżowych szkołach II stopnia, określono wymiar praktyk zawodowych w ramowych planach nauczania dla branżowej szkoły II stopnia.
W związku z powyższym w podstawach programowych kształcenia w zawodach:

 • technik fotografii i multimediów (załącznik nr 1),
 • technik budownictwa, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik inżynierii
  sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie (załącznik nr 2),
 • technik ceramik, technik technologii szkła (załącznik nr 3),
 • technik technologii chemicznej (załącznik nr 4),
 • technik technologii drewna (załącznik nr 5),
 • technik elektryk (załącznik nr 7),
 • technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik (załącznik nr 8),
 • technik usług fryzjerskich (załącznik nr 9),
 • technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa
  podziemnego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
  technik przeróbki kopalin stałych, technik wiertnik (załącznik nr 10),
 • technik handlowiec, technik księgarstwa (załącznik nr 11),
 • technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług
  gastronomicznych (załącznik nr 12),
 • technik mechanik, technik spawalnictwa (załącznik nr 14),
 • technik optyk (załącznik nr 15),
 • technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego (załącznik nr 16),
 • technik pojazdów samochodowych (załącznik nr 17),
 • technik ogrodnik (załącznik nr 19),
 • technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich (załącznik nr 21),
 • technik garbarz, technik obuwnik, technik przemysłu mody, technik stylista, technik
  technologii wyrobów skórzanych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
  technik włókiennik (załącznik nr 23),
 • technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz,
  technik rolnik (załącznik nr 24),
 • technik rybactwa śródlądowego (załącznik nr 25),
 • technik logistyk (załącznik nr 26),
 • technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności (załącznik nr 27),
 • technik telekomunikacji (załącznik nr 28),
 • technik transportu drogowego (załącznik nr 29),
 • technik pojazdów kolejowych (załącznik nr 30),
 • technik budownictwa wodnego, technik budowy jednostek pływających (załącznik
  nr 32),

w części „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” zdanie: „Liczba tygodni przeznaczona na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).” otrzymało brzmienie: Liczba tygodni przeznaczona na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin), a w przypadku branżowej szkoły II stopnia 4 tygodnie (140 godzin).”


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356400
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.