Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Konieczność wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) wynika z potrzeby uwzględnienia zmian polegających na wprowadzeniu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego:

1) 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych w
kolejnych klasach ww. szkół;

2)
2025/2026 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2025 r. lub z
dniem 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Zmiany wprowadzane projektem rozporządzenia polegają na nadaniu nowego brzmienia:

1) załącznikowi nr 4 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego (będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia);

2) załącznikowi nr 5 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla technikum (będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia);

3) załącznikowi nr 8 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia (będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia);

4) załącznikowi nr 11 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia);

5) załącznikowi nr 15 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej (będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia);

6) załącznikowi nr 16 do rozporządzenia określającemu ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej (będący załącznikiem nr 1 do projektu rozporządzenia).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 6 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354654/katalog/12840634#12840634

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl).