Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305), które zostało wydane na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742). Celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie w roku 2023 zmiany wartości granicznych maksymalnego możliwego spadku i wzrostu (rok do roku) wysokości subwencji przyznawanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego (uczelnie publiczne) oraz na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,  instytuty badawcze i międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnej ustawy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu zmian obserwowanych w otoczeniu makroekonomicznym na stabilność finansową podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki finansowanych przez ministra. Rekomendowanym rozwiązaniem jest także ustalenie granicy maksymalnego spadku wysokości subwencji na poziomie 101% wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych, oraz granicy maksymalnego wzrostu wysokości subwencji – na poziomie 105% wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych, dla wszystkich grup podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki objętych podziałem według określonego algorytmu. Na skutek wprowadzenia projektowanej zmiany podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki uprawnione do otrzymywania subwencji ze środków finansowych na: 1) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, 2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (o ile w wyniku przeprowadzonej w roku 2022 ewaluacji jakości działalności naukowej uzyskały w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej kategorię naukową wyższą niż C) – będą miały zagwarantowany co najmniej jednoprocentowy wzrost wysokości subwencji w porównaniu z wysokością subwencji otrzymanej w roku 2022, w warunkach porównywalnych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371951 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.