Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2016 r.”, wynika z potrzeby dostosowania jego przepisów do zmian wprowadzonych  ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) w zakresie zasad przystępowania do egzaminu maturalnego. Zgodnie z art. 127 tej ustawy, od roku szkolnego 2021/2022, umożliwiono zwolnienie zdającego egzamin maturalny z obowiązku przystąpienia do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w przypadku posiadania określonych kwalifikacji zawodowych.

Projektowane rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie dostosowania przepisów rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016 r. do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. 482), który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów szkół nowego ustroju szkolnego. W latach szkolnych 2022/2023–2028/2029 egzaminy maturalne będą równolegle przeprowadzane zgodnie z przepisami obu rozporządzeń, dla różnych zdających, dlatego zasadne jest, aby organizacja przeprowadzania tych egzaminów została ujednolicona.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346253

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.