Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. poz. 577), jest niezbędna ze względu na potrzebę wskazania prawidłowej kwoty dotacji, tj. 247,50 zł (kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy). Zmiany wymaga załącznik nr 4
do rozporządzenia w części III w poz. 7, kol. 2.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345802
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.