Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które przewiduje coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie.

Projekt rozporządzenia przewiduje nadanie nowego brzmienia odnośnikowi 6 w załączniku nr 1 i 4 oraz odnośnikowi 7
w załączniku nr 2 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358601
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), do dnia 12 kwietnia br. do godz. 14:00 na adres szkop@pracodawcy.pl.