Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) ma na celu zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dnia 1 stycznia 2023 r. w związku z podwyższeniem kwoty bazowej dla nauczycieli, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia … 2023 r. (Dz. U. …). W wyniku powyższych zmian wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) wyniesie dla nauczycieli: 1)  nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących)  – wzrost o 266 zł; 2)  mianowanych – wzrost o 293 zł; 3)  dyplomowanych – wzrost o 326 zł. Dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie), wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyniesie dla nauczycieli: 1)  nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących)  – wzrost o 271 zł; 2)  mianowanych – wzrost o 275 zł; 3) dyplomowanych – wzrost o 282 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368601 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.