Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.   Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) jest konieczna ze względu na zmiany przewidziane w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa została uchwalona przez Sejm RP i przekazana do Senatu RP), tzw. „ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r.”. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli powoduje także wzrost wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków od niego zależnych. W celu dostosowania tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do nowych etapów rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnych z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r., projekt rozporządzenia przewiduje zmianę tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, określającej wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, polegającą  na dostosowaniu tabeli do obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. etapów rozwoju zawodowego nauczycieli. W efekcie tej zmiany kolumny tabeli, w których określone są minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zostaną  zastąpione kolumną, w której określone będą stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli początkujących. Zgodnie z projektem rozporządzenia, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, legitymujących się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określane w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, zostały ustalone proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzenia średniego dotychczasowych nauczycieli kontraktowych. Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli początkujących zachowają taki sam procentowy udział w wynagrodzeniu średnim obowiązującym od dnia 1 września 2022 r., jaki mają obecnie obowiązujące minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli kontraktowych w wynagrodzeniu średnim określonym w art. 30 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2022 r. W wyniku powyższych zmian, wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wyniesie dla: 1) dotychczasowych nauczycieli stażystów  – ok. 11% (wzrost o 345 zł); 2) dotychczasowych nauczycieli kontraktowych – ok. 8% (wzrost o 257 zł).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361403

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.