Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.). Projekt wprowadza, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 221), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego\ rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2707), nowe regulacje w zakresie określenia struktury lokalnego numeru referencyjnego w przypadku e-SAD (dodano w § 10 pkt 3) oraz danych, jakie powinien zawierać dokument potwierdzenia wydania, o którym mowa w art. 46d ust. 7 ustawy (dodano ustęp 2w § 6). Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368307 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.