Projekt rozporządzenia MF w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego znajdującego się w art. 43 ust. 3 oraz art. 46w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Projekt wprowadza w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz. U. poz. 208) nowe regulacje w zakresie określenia danych, jakie powinny zawierać dokumenty dla monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, o których mowa w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy. Z uwagi na rozszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zawartych w art. 46w ust. 1 pkt 2 ustawy, w § 5 i § 7 przedmiotowego projektu określono dane, jakie dokument ten powinien zawierać.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355160
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.