Projekt rozporządzenia MF w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ). Ustawa ta wprowadziła m.in. nowe zasady dotyczące ponoszenia opłaty na finansowanie Rzecznika Finansowego i jego Biura, w tym określiła stawki tej opłaty, jeden termin płatności (w miejsce czterech) oraz rezygnację z ponoszenia opłat w systemie zaliczek rozliczanych rocznie. Projekt rozporządzenia określa szczegółowe dane podmiotu rynku finansowego i informacje zawarte w deklaracji o wysokości opłaty na finansowanie działalności Rzecznika i jego Biura, sposób sporządzenia tej deklaracji oraz sposób nadawania dostępu do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego jest ona przekazywana. Podstawa prawna: Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.