Projekt rozporządzenia MF w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 ust. 11k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), w związku ze zmianami, jakie wprowadza w niej ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). Ww. ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika, jakim będzie grupa VAT. Projektowane rozporządzenie ma określać szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji czynności dokonywanych pomiędzy członkami grupy VAT, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości technicznoorganizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT tej ewidencji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367804 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.