Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych, a w szczególności:

  1. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 23zf ust. 4 ustawy),
  2. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a ustawy,
  3. określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w art. 23za ustawy,
  4. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy).

Ponadto, projekt rozporządzenia przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. dla transakcji kontrolowanych, spełniających warunki o których mowa w art. 23r, art. 23s oraz art. 23zc ust. 3a ustawy. Zmiana ta uzasadniona jest m.in. nowelizacją przepisu art. 23zc ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359057
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), poprzez załączoną tabelę w terminie do 5 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.