Projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy, wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), w zakresie procesu dochodzenia należności budżetu państwa z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Uwzględnia okoliczność, że dokument ten będzie stanowić podstawę stosowania egzekucji administracyjnej. Wzór zawiera zgodnie z art. 37a ust. 9 ustawy pouczenie, że oświadczenie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, oraz elementy określone w art. 37a ust. 5 ustawy, tj.:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego;

2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa;

3) wskazanie roku budżetowego, którego dotyczy nienależnie otrzymana kwota;

4) wskazanie dokumentu, z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała
kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej;

5) datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354453
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.