Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. W związku z trwającym stanem epidemii oraz powstałymi trudnościami z tym związanymi zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2022 r. i wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko księgowych. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356456

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczenie terminu krótszego niż określony w uchwale jest podyktowane pilnością sprawy wynikającą z faktu, iż projekt przedłuża termin do złożenia zeznania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, przypadający na dzień 31 marca 2022 r.