Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych.

Na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

W celu zapewnienia spółkom nieruchomościowym i podatnikom narzędzi do przesyłania zgodnie z przepisami ustawy w projektowanym rozporządzeniu proponuje się przedłużenie do 30 września 2022 r. terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 3f ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1e ustawy CIT, spółki nieruchomościowe i podatnicy są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, albo do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, w przypadku gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego, informacje dotyczące posiadania praw w spółce nieruchomościowej.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.