Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1147, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r.

Nie będzie miało to jednak zastosowania do znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich, których wzory określono w poz. IV w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359705

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 26 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.