Projekt rozporządzenia MF w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika i oświadczenia emitenta w podatku dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika i oświadczenia emitenta w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia, o którym mowa w ww. przepisie ustawy o PIT. Jednocześnie rozwiązania wynikające z przedmiotowego rozporządzenia pozostają analogiczne względem rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2544), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku ze zmianą brzmienia upoważnienia ustawowego wprowadzoną przez art. 1 pkt 67 lit. y ustawy, która polega na skreśleniu w art. 41 ust. 28 ustawy o PIT wyrazów „oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 18 pkt 2,.

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wymienionych w ustawie oświadczeń. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie emitenta będzie przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354109
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.