Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru.

Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 i z 2022 r. poz. 904), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, do określenia sposobu sporządzania informacji dotyczącej uczestnika programu, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej albo wypłaty, a także w przypadku złożenia przez uczestnika programu emerytalnego dyspozycji przeniesienia, trybu przekazywania tej informacji oraz jej wzoru. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. poz. 1611).

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904) wprowadziła zmiany m.in. w art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 1 tej ustawy informacja jest sporządzana w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku informacji. Za wprowadzeniem postaci elektronicznej sporządzanej informacji przemawia zarówno dość duża skala sporządzanych informacji, jak i ułatwienie dla uczestników czy następnego zarządzającego albo instytucji finansowej prowadzącej IKE. Informację opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W § 2 projektu określono, że informacja jest sporządzana przez zarządzającego na trwałym nośniku informacji umożliwiającym przechowywanie zawartych na nim informacji, przez okres odpowiedni do celu jej sporządzenia, a także w sposób uniemożliwiający zmianę
informacji i w sposób umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanej tam informacji. Informację przed przekazaniem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Na wniosek uczestnika informacja może być przekazana w postaci papierowej. W załączniku do projektu rozporządzenia określono wzór tej informacji, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania tej informacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360955

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.