Projekt rozporządzenia MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W projekcie przewiduje się następujące rozwiązania (m.in):
1) w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych, nałożono obowiązki sprawozdawcze na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i posiadające dochody własne. Zaproponowano wprowadzenie sprawozdania Rb34 z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych, przygotowano instrukcję jego sporządzania oraz uzupełniono terminarz przekazywania sprawozdań w tym zakresie,

2) doprecyzowano dotychczasowe regulacje dotyczące sprawozdań o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędów skarbowych,

3) zwiększono częstotliwość przekazywania sprawozdań Rb33 z kwartalnej na miesięczną,

4) uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb27 z wykonania planu dochodów budżetowych w związku z uchyleniem opłaty komorniczej,

5) uaktualniono przepisy rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb70 poprzez dodanie § 479
480 dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,

6) w projekcie zaproponowano wprowadzenie przepisu uwzględniającego sposób wykazywania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,

7) w związku z budową systemu SMUP niezbędna stała się elektronizacja sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Zaproponowane zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykluczają inną formę przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, niż forma elektroniczna. Przygotowano przepisy zobowiązujące kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego, umożliwiając zarządom przekazanie sprawozdań rocznych lub za IV kwartały poprzez aplikację wskazaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego, co w rezultacie zapewni pozyskanie danych jednostkowych na potrzeby monitorowania usług publicznych świadczonych przez samorządy,


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353506/katalog/12830653#12830653
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.