Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 425, z późn. zm.) dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania oraz obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w art. 19 umożliwia ministrowi właściwemu do spraw budżetu przekazanie, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Funduszowi skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na nabywanie lub obejmowanie, w latach 2021 i 2022, przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach, w tym na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Projektowane zmiany:

  1. Umowę nabycia akcji, umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji lub umowę objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu zawiera Prezes Rady Ministrów.
  2. Przekazanie środków lub skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z Funduszu na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych będzie następowało na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów.
  3. W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje będzie działał na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług będzie sporządzał test prywatnego inwestora.
  4. Dysponent Funduszu będzie prowadził obsługę finansowo-księgową realizacji umowy nabycia akcji, umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji oraz umowy objęcia akcji ze środków Funduszu.

Projekt rozporządzenia może wywoływać skutki finansowe i kapitałowe na spółki notowane na GPW, a także wszystkie spółki publiczne.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354301
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.