Projekt rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Zgodnie z art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, w tym planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, projektów planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, projektów planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie wyżej wymienionego upoważnienia ustawowego oraz wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535 i 1901).

W projekcie rozporządzenia w wyniku zmiany przepisów art. 11a, art. 29 oraz art. 163 oraz ustawy o finansach publicznych wprowadzono m.in.:
1) nowe formularze planistyczne ZDW-O oraz ZDW-Z (zestawienie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 11a ust. 5 oraz 163 ust. 3a ustawy o finansach publicznych) wraz z określeniem terminu ich przekazywania;

2) zmodyfikowano formularz PFC w związku potrzebą pozyskania informacji w zakresie dochodów i wydatków państwowych funduszy celowych.

Ponadto, w rozporządzeniu m.in.:

3) dokonano zmian w formularzach PFC oraz PF-OSPR mających na celu ich dostosowanie do zgłaszanych potrzeb dotyczących zakresu przekazywanych danych i szczegółowości niektórych pozycji planów;

4) w formularzach PFC, PF-OSPR i PF-ZUS wprowadzono pozycję „Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe”;

5) wprowadzono zmiany o charakterze dostosowawczym oraz redakcyjnym, m.in. brzmienia § 13 ust. 7 poprzez uwzględnienie zmian w przepisach dotyczących zasad wypłacania tzw. świadczeń „Dobry start” i „500+”;

6) zmieniono termin przedłożenia przez dysponentów formularza BW-IA na dzień 15 kwietnia, który znajdzie zastosowanie od planowania na 2024 rok;

7) dokonano zmian w treści rozporządzenia (§ 9 ust. 5 pkt 2 i 3, § 10 ust. 3 pkt 2 i 3, § 12 ust. 2 pkt 1-3, § 14 ust. 8 i 9, § 18) oraz w formularzach RZ-12, PZ-UE, PE, F-REF, F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ_LW (UE), PF-UE (BP), i PF-UE (BE), a także uaktualniono opisy do tych formularzy ujęte w załączniku nr 42. Wynikają one z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia oraz formularzy do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz uwzględniają techniczne zmiany, ułatwiające wypełnianie i przesyłanie formularzy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355504
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.