Projekt rozporządzenia MF w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

W art. 20 ustawy z dnia ….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zmieniono ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857), w tym delegację do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy. Konsekwencją zmiany jest obowiązek wydania nowego rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącego wykonaniem zmienionej delegacji z art. 3 ust. 11.

Towarem wprowadzanym do projektowanego rozporządzenia są towary z pozycji CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla  i  CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy – jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami (CN 2701 i CN 2704) przekracza 500 kg.

Towary te  (CN 2710 i CN 2704) zostały wyłączone spod systemu monitorowania SENT, gdy:

1) ich przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W związku z tym systemem SENT będą objęte tylko przewozy, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy.

2) zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem – Krajowa Administracja Skarbowa posiada już dane o takich przewozach zgłoszonych do innego systemu administracji skarbowej.;

3)  przewożone w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Drugą merytoryczna zmianą w odniesieniu do rozporządzenia poprzedzającego jest usunięty – nieaktualny już – przepis, zgodnie z którym do dnia 31 stycznia 2022 r. systemem monitorowania nie były objęte towary z pozycji  CN ex 2711 (gaz LPG), przemieszczane na podstawie dokumentu dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358614

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 kwietnia br. godz. 14.30 na adres szkop@pracodawcy.pl. Krótki termin na zgłoszenie uwag wynika z pilnego procedowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (druk Sejmowy nr 2131).