Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.).

Zmiana brzmienia upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ustawy o ofercie publicznej przewiduje rozszerzenie zakresu przedmiotowego aktu wykonawczego wydawanego na jego podstawie o:

  • określenie wzoru wezwania, o którym mowa w art. 11a ust. 9 ustawy o ofercie publicznej – tj. wzoru wezwania na sprzedaż akcji w przypadku gdy akcje, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce bez zgody ich emitenta, przestaną być przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym, na którym zostały dopuszczone do obrotu na wniosek ich emitenta;
  • sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu;
  • dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia.

Jednocześnie znowelizowane brzmienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ustawy o ofercie publicznej nie będzie przewidywało określenia w akcie wykonawczym warunków nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowego sposobu ich ogłaszania. Warunki, jakie mogą zostać zastrzeżone w wezwaniu, będą określone wprost w znowelizowanej ustawie o ofercie publicznej, w projektowanym art. 72a. Podobnie w znowelizowanej ustawie o ofercie publicznej będą określone zasady informowania przez podmioty pośredniczące o wezwaniu oraz zmianach w tym wezwaniu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 4 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357616/katalog/12861632#12861632
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.