Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt rozporządzenia wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie tzw. pakietu paliwowego. Zmiany w pakiecie paliwowym wprowadziły zatem różne terminy zapłaty podatku w zależności od tego czy i kiedy wystawiono fakturę. Obecny wzór deklaracji VAT-14 nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. Powoduje to, że w przypadku wpłaty dokonanej po upływie 5 dni od daty transakcji, system ZEFIR 2 automatycznie nalicza odsetki za zwłokę, które nie zawsze są należne. Projekt ma na celu określenie nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT-14), którego integralną częścią jest załącznik VAT-14/A. W nowym wzorze deklaracji VAT-14 proponuje się dodanie w sekcji b załącznika VAT-14/A po kolumnie f „Data transakcji” kolumny g w nowym brzmieniu „Data wystawienia faktury (dzień-miesiąc-rok)”. Ponadto, w objaśnieniach do załącznika VAT-14/A w pkt 2) proponuje się dodanie objaśnień do utworzonej kolumny g, zgodnie z którymi w kolumnie g należy wpisać datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia; w przypadku nieposiadania informacji o dacie wystawienia faktury, kolumny g nie wypełnia się. Dodatkowo, w załączniku VAT-14/A i objaśnieniach do niego dokonano zmian dostosowawczych będących konsekwencją dodania kolumny g, polegających na zmianie oznaczeń literowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.