Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych ma przede wszystkim na celu dostosowanie do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427) w związku z implementacją postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie). Wprowadza także zmiany dostosowujące wynikające z ustawy ……………… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. … ). Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA). Nowy wzór deklaracji: 1) umożliwia wykazanie ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f ustawy o podatku akcyzowym; 2) wprowadza wymóg wskazania dodatkowych danych umożliwiających identyfikację zabezpieczenia akcyzowego dla konkretnego dokumentu eSAD, w celu jego automatycznego zwolnienia, odnośnie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS; 3) umożliwi opatrywanie deklaracji podpisem zaufanym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364206 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.